Yeni Üyelik
Formu doldururken lütfen bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.
Ad:
Soyad:
E-Posta:
Şifre:
Şifre Tekrar:  
Cinsiyet:
Doğum Tarihi:
Telefon:

Örn : 05551234567
Telefon 2:
Üyelik Sözleşmesi
1. Taraflar
a) www.pugdesignpack.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ömerli Köyü, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Hacı Bektaş Veli Caddesi İltaş Hanı No:2 Hadımköy /İstanbul adresinde mukim Şark Gülü Kırtasiye Tic.ve San.AŞ ("PugDesignPack").
b) www.pugdesignpack.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.pugdesignpack.com internet sitesinden ve PugDesignPack tarafından sunulan portal hizmetlerinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.pugdesignpack.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, PugDesignPack'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, PugDesignPack tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PugDesignPack'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PugDesignPack'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.pugdesignpack.com internet sitesini ve PugDesignPack tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.pugdesignpack.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.pugdesignpack.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PugDesignPack ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. PugDesignPack’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri'nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. PugDesignPack, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.pugdesignpack.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PugDesignPack'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PugDesignPack’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PugDesignPack’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. PugDesignPack’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, PugDesignPack’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. PugDesignPack www.pugdesignpack.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette PugDesignPack tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. PugDesignPack hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. PugDesignPack web sitesi'nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11. Bu www.pugdesignpack.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun PugDesignPack, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
3.12. www.pugdesignpack.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dökümanlar PugDesignPack mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dökümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dökümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. www.pugdesignpack.com internet sitesinde malzemeler ve dökümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.
3.14. PugDesignPack tarafından www.pugdesignpack.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.15. PugDesignPack kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. PugDesignPack, üyenin portal hizmetlerini alırken www.pugdesignpack.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.16. PugDesignPack, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya PugDesignPack ya da PugDesignPack sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) PugDesignPack ve PugDesignPack web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.17. PugDesignPack web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye PugDesignPack web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.18. PugDesignPack, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya PugDesignPack web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.19. PugDesignPack, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.20. Taraflar, PugDesignPack’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya PugDesignPack tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PugDesignPack üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
SANAL MAĞAZA KULLANICI-MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ
Taraflar
www.pugdesignpack.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ömerli Köyü, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Hacı Bektaş Veli Caddesi İltaş Hanı No:2 Hadımköy /İstanbul adresinde mukim Şark Gülü Kırtasiye Tic.ve San.AŞ ("PugDesignPack").
www.pugdesignpack.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
Sözleşmenin Onaylanması
PugDesignPack Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir. Bu aynı zamanda PugDesignPack üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren hem PugDesignPack Sanal Mağazası hem de PugDesignPack üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
Hizmetlerin Tanımı
PugDesignPack Sanal Mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. PugDesignPack Mağazası üyelik sistemi PugDesignPack Sanal Mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. PugDesignPack ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem PugDesignPack Sanal Mağazası' ye "login" olmak şeklinde tanımlanır.
Üye'nin Yükümlülükleri
Üye PugDesignPack Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, PugDesignPack Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının PugDesignPack Sanal Mağazası'na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, PugDesignPack Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve PugDesignPack Sanal Mağazası'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu PugDesignPack tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan PugDesignPack Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını, PugDesignPack Sanal Mağazası' de sunulan hizmetlere PugDesignPack Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda PugDesignPack Sanal Mağazası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü PugDesignPack Sanal Mağazası' nin sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, PugDesignPack Sanal Mağazası servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı PugDesignPack Sanal Mağazası' den tazminat talep etmemeyi, PugDesignPack Sanal Mağazası' ndan izin almadan PugDesignPack Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, PugDesignPack Sanal Mağazası' nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde PugDesignPack Sanal Mağazası' nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, PugDesignPack Sanal Mağazası' nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, PugDesignPack Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. PugDesignPack Sanal Mağazası'na verilen yetkiler PugDesignPack Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı PugDesignPack Sanal Mağazası' nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi PugDesignPack Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. PugDesignPack Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. PugDesignPack Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. PugDesignPack Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. PugDesignPack Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. PugDesignPack, sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle PugDesignPack Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. PugDesignPack Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde PugDesignPack Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, PugDesignPack Sanal Mağazası' ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir. PugDesignPack Sanal Mağazası üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. PugDesignPack Sanal Mağazası müşterinin onayı olmadan PugDesignPack Sanal Mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, PugDesignPack Sanal Mağazası bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. PugDesignPack Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü PugDesignPack ' ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde PugDesignPack Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. PugDesignPack Sanal Mağazası, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden PugDesignPack Sanal Mağazası'nın sorumlu olmadığını kabul eder. PugDesignPack Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. PugDesignPack Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. PugDesignPack Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir,veya ücretli hale dönüştürebilir.
Üye'nin Yükümlülükleri
Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
Siparişlerde kullanılan indirim kuponları uygun görülmediği taktirde (indirim kuponu kazanmak için aynı üye tarafından yapılan sahte üye kayıtları gibi) , üyeye ait kuponların iptal edileceğini ve siparişin geçersiz sayılacağını kabul eder.
Vergilendirme
Fatura kesim tarihinde geçerli olan mevzuata göre vergilendirme işlemi yapılacaktır.
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler PugDesignPack Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
Ürün Teslimatı
Anlaşmalı kargo şirketimiz Sürat Kargo dur. Teslimat konusundaki şart ve kurallar ilgili firmaca belirtildiği gibidir.
Ürün İadesi
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. PugDesignPack sanal mağazası kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda PugDesignPack Sanal Mağazası' nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten PugDesignPack Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs) uygulanacaktır.
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
Gizlilik taahhüdü ve Güvenlik Politikası
PugDesignPack Sanal Mağazası’ndan kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı, PugDesignPack Sanal Mağazası, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.
Fesih
PugDesignPack Sanal Mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
Yukarıda yazılan sözleşmeyi kabul ediyorum.